Üzletszabályzat


Az AGROSTER Besugárzó ZRt. (1106 Budapest, Jászberényi út 5.) - továbbiakban vállalkozó - meghatározott technológiai célok elérése érdekében, szolgáltatásként a legkülönfélébb termékek kezelését végzi ionizáló energiával. A vállalkozó a kezelési szolgáltatást igénybe vevőt - továbbiakban megrendelő - a szolgáltatással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja:

 1. Az ionizáló energiával történő kezeléshez a kezelési dózist (minimum szükséges dózis, maximum adható dózis) minden esetben a megrendelő határozza meg és a vállalkozóval azt írásban közli. A kezelési dózis megadása történhet szerződésben, a terméket kísérő szállítólevélen, megrendelésben vagy az erre a célra a vállalkozónál rendszeresített igénylőlapon.

 2. A kezelési dózis, meghatározásához, illetve a kezelés hatására a termékben végbemenő változások megismeréséhez a vállalkozó a megrendelőnek segítséget nyújt:

 1. A sterilizálás teljes validálási eljárásában (pl. orvostechnikai eszközök) –ami nem tekinthető azonosnak a mintakezeléssel –vállalkozó szerződés alapján működik közre.

 2. A validálási eljárás során a megrendelő felelőssége: a./ Az alkalmazandó sterilizáló dózis megállapítása, illetve igazolása a szabvány szerinti eljárás szerint, b./ A termék és csomagolóanyaga tekintetében a besugárzás során adódó maximális dózis ártalmatlanságának igazolása és értékének meghatározása c./ A termék végleges, a validálás után már nem változtatható méretű és belső elrendezésű gyűjtőcsomagolásán belüli dóziseloszlás kiméréséhez a megfelelő számú gyűjtőcsomag biztosítása.

A validálási eljárás során vállalkozó elvégzi a sterilizáló dózis meghatározásához, az ártalmatlansági vizsgálatokhoz és a dóziseloszlás megállapításához szükséges besugárzási és dozimetriai feladatokat. Az eredményekről jelentést készít, amit a termék-megfelelőség igazolásához szükséges minden dokumentációval (üzemleírás, a homogén energiaszolgáltatást bizonyító dózistérképek) a megrendelő részére átad.

 1. A besugárzás előtti és utáni vizsgálatokat (mikrobiológiai-, ártalmatlansági-) minden esetben a megrendelő végzi/végezteti.

 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállalkozó segítségével megállapított dózis is érvényét veszítheti, ha a gyártási és tárolási körülmények (technológia, alkalmazott alapanyagok, csomagoló anyagok, beszállítók, stb.) megváltoznak. Ilyen esetben a dózis hatásosságáról és az ártalmatlanságról ismételten meg kell győződni.

 3. Az adott kezelési dózis eredményessége csak a mikrobiológiai alapszennyezettség állandósága, rendszeres ellenőrzése, a folyamat hatékonyságának időnkénti ellenőrzése, valamint a csomagolás és a csomagoláson belüli termékelrendezés (sűrűség) állandóságának fenntartása mellett biztosítható.

 1. Megrendelő minden esetben köteles a kezelendő termékek utófertőzését megakadályozó csomagolásról gondoskodni.

 1. A kezelt termék tulajdonságairól szolgáltatónak csak a megrendelő közlése alapján van ismerete, továbbá a csomagok felbontatlan állapotban kerülnek kezelésre, így a nem közlés szerinti, illetve megváltozott tartalom miatti hiba (nem megfelelő technológiai eredmény, a termék károsodása) nem a besugárzást szolgáltató felelőssége.

 2. A vállalkozó szolgáltatásában a megrendelő által meghatározott kezelési dózist biztosítja. A validált terméket a további kezelések során csak a validálási jegyzőkönyvben megadott paraméterekkel kezeli, és minden tétel esetében dozimetriai mérésekkel biztosítja a folyamatellenőrzést.

 3. A dózis mértékegysége a Gray [Gy], illetve a gyakorlatban szokásos egység ennek az ezerszerese, a kilogray [kGy]. A dózis mértéke mellett a jellege is meghatározó, ezért a jellegét is meg kell adni.

Az ionizáló energia a terméken áthaladva elnyelődik, az egységcsomagok belseje felé haladva egyre kevesebb lesz. A termék egyes pontjaiban elnyelődő energia mennyisége (dózisa) függ a termék sűrűségétől, a rétegvastagságtól, a csomagolás módjától és a kezelési technológiától (vagyis attól, hogy az egységcsomag a szállítópálya függesztékében, vagy álló besugárzás esetén térben hol helyezkedik el). Az előbbiekből adódó dózisviszonyok miatt szükséges a kezelési dózis un. jellegének megadása, ami lehet minimum, maximum, vagy átlag.

A minimum dózisú kezelés azt jelenti, hogy a szállítópálya függesztékeiben, illetve álló besugárzás esetén a termék minden pontja legalább az adott dózist megkapja, de a legtöbb helyen (különösen a csomag felületén) ennél többet, esetleg lényegesen többet (ez lehet 1,2 - 2,5-szörös is) kap.

A maximum dózisú kezelés a minimum fordítottja, vagyis a termékben mérhető legnagyobb értékű dózis lesz a nevezett érték, míg a függesztékben elhelyezett termék összes többi pontja ennél kisebb mértékű dózist kap.

Ha a dózis jellege átlag dózis, akkor a függesztékben mért legnagyobb és legkisebb dózisértékből számított átlagérték a kezelési dózis.

 1. A termékben elnyelődő dózis nagyságát vállalkozó minden termelési tétel esetében a termékre helyezett doziméterek segítségével ellenőrzi, a mérési eredményeket rögzíti, és a kezelési paraméterekkel együtt legalább öt évig tárolja. A mért dózisértékek a kért névleges kezelési dózis körül szórnak. A mérésről Dozimetriai jegyzőkönyv készül. A mérési módszert és az eredmények elfogadási feltételeit a vállalkozó a minőségbiztosítási rendszerében határozza meg.

 2. A termékek a vállalkozó telephelyére és onnan történő elszállítása a megrendelő feladata. A telephelyen belül a terméknek a szállítójárműről a helyi szállítóeszközre történő át, illetve visszarakodását raklapos áruszállítás esetén a vállalkozó, minden más esetben a megrendelő végzi el.

 3. A megrendelő gondoskodik arról, hogy a kezelésre átadott terméket kísérő dokumentumokat, úgymint a szállítólevelet, megrendelőt vagy az igénylőlapot az általa feljogosított személy írja alá. Az aláíró ebbéli jogosultságát a vállalkozó nem vizsgálja.

 4. A termék a társasághoz történő beszállításkor azonosító számot kap, majd a sugárkezelés indulásakor egy egyedi kezelési tételszámot, ami minden kiadott dokumentumon (Üzemi jelentés, Igazolólap, Dozimetriai jegyzőkönyv) szerepel. Az Igazolólap, a vevő kérésére, ha azt a beszállítási dokumentumokon közli, a gyártási tételszámot is tartalmazza. Az Igazolólap és a Dozimetriai jegyzőkönyv együttesen tartalmaz minden paramétert, ami alapján a termék nyomonkövethető. Ezenkívül minden sugárkezelt egységcsomagra egy címke kerül, ami tartalmazza az azonosító számot, az egyedi tételszámot, a kezelési dózist, a kezelés dátumát és a kezelést végző társaság nevét.

 5. Megrendelő az igénybevett szolgáltatásért díjat köteles fizetni. A fizetendő díj nagysága függ a kezelendő termék mennyiségétől, a kezelési dózistól, valamint a szállítópálya függesztékeibe helyezhető mennyiségtől (függeszték terhelés - ami közvetve függvénye a csomagolás módjának és a termék sűrűségének) és a teljesítéskor érvényes árlista alapján kerül meghatározásra.

Vállalkozó a kezelési dózis meghatározásához és az ártalmatlansági vizsgálatokhoz szükséges mintakezeléseket ingyenesen elvégzi. Egy mintának számít az a termék mennyiség, amely a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, de általában nem több mint 2 kg.

A tudományos, vagy egyéb kísérletekhez, és a validáláshoz szükséges kezelések nem tekintendők a fenti értelemben vett mintakezelésnek, ezért nem ingyenesek.

 1. Vállalkozási keretszerződés megkötése esetén a vállalkozó a megrendelő termékeinek kezelését előnyben részesíti az alkalmi megrendelők termékeivel szemben, egyedi fizetési feltételeket biztosíthat és megfelelő mennyiség esetén árkedvezményeket adhat.

 2. A teljesítés időpontjának a kezelt termék megrendelő által elismert átvételének napja számít. A teljesítésről a vállalkozó szállítólevelet állít ki, melyet a megrendelő meghatalmazottja az átvételkor köteles aláírásával igazolni. Vállalkozó a szállítólevél és a termék átvevőjét a megrendelő meghatalmazottjának tekinti és ennek jogszerűségét nem vizsgálja.

A megrendelő az árlista rá vonatkozó részéről a vállalkozó Termelési Osztályán kap tájékoztatást. A fizetési határidő általában a számla kiállításától számított 8 banki nap.

 1. A szolgáltatás során a vállalkozó betartja a termékek ionizáló energiával történő kezelésére vonatkozó előírásokat (Élelmiszertörvény, Élelmiszerkönyv, MSZ EN ISO 11137-1, -2, -3, MSZ EN 556-1 szabványok). Az előírásokra és ezek betartására a megrendelő figyelmét is felhívja.


Budapest, 2017. 04.01. AGROSTER Besugárzó ZRt.


Az Agroster ZRt. megrendelőjeként elfogadjuk az üzletszabályzatot:
(megrendelő neve, címe, jogosult aláírása)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Vissza a lap tetejére