Árlista 2019.07.01-től visszavonásig

Fűszer,szárítmány, gyógynövény Szállító kocsi terhelés 24 kg-ig kocsi méret 40*60*80 cm Dózis (kGy) Ár (Ft/kg) Szállító kocsi terhelés 25-49 kg-ig kocsi méret 40*60*80 cm Dózis (kGy) Ár (Ft/kg) Szállító kocsi terhelés 50-69 kg-ig kocsi méret 40*60*80 cm Dózis (kGy) Ár (Ft/kg) Szállító kocsi terhelés 70-100 kg-ig kocsi méret 40*60*80 cm Dózis (kGy) Ár (Ft/kg)
1 100 Ft 1 90 Ft 1 80 Ft 1 75 Ft
2 120 Ft 2 105 Ft 2 95 Ft 2 90 Ft
3 165 Ft 3 145 Ft 3 130 Ft 3 110 Ft
4 210 Ft 4 185 Ft 4 160 Ft 4 125 Ft
5 250 Ft 5 220 Ft 5 190 Ft 5 140 Ft
6 285 Ft 6 250 Ft 6 220 Ft 6 155 Ft
7 320 Ft 7 285 Ft 7 250 Ft 7 170 Ft
8 360 Ft 8 320 Ft 8 290 Ft 8 185 Ft
Egyéb élelmiszer, tápszer, csomagoló anyag,nem kategorizált termékek Dózis (kGy) Ár (Ft/kJ) Gyógyászati termékek, tápszerek Sűrűség Dózis (kGy) Ár (Ft/kg) Sűrűség Dózis (kGy) Ár (Ft/kg) Egészségügyi és labor eszközök Dózis (kGy) Ár (Ft/m3)
1-töl 5-ig 60 Ft 0,7 2 90 0,75 2 120 Ft 3 9450 Ft
6-tól 10-ig 55 Ft 4 155 4 210 Ft 4 11450 Ft
11-töl 15-ig 50 Ft 5 200 5 250 Ft 5 13640 Ft
16-tól 20-ig 45 Ft 6 235 6 285 Ft 6 17710 Ft
20-tól 40 Ft 10 415 10 480 Ft 8 22880 Ft
Minimálár: 5 000 Ft/alkalom + ÁFA 15 630 15 690 Ft 10 28200 Ft
20 700 20 750 Ft 12 33770 Ft
25 770 25 830 Ft 15 42570 Ft
Minden egyes, besugárzásra átvett tételen el kell végezni a dozimetriai bevizsgálást jogszabályi előírásoknak megfelelően. 20 54700 Ft
Ennek díjat tételenként 2 000 Ft. + Áfa. 25 70000 Ft
Az árak tájékoztató jellegű, nettó árak. A táblázatban nem szereplő egyéb szolgáltatási díjakat, valamint az esetlegesen Agroster Besugárzó ZRt. által nyújtott kedvezményeket a felek között megkötésre kerülő szállítási szerződés határozza meg. Szállítási szerződés hiányában a fenti díjszabás az irányadó.


Üzletszabályzat


A Cg.01-10-042059 cégjegyzékszámú AGROSTER Besugárzó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1106 Budapest, Jászberényi út 5.), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbiakban részletezett professzionális és megrendelőközpontú alap-, és kiegészítő szolgáltatásokat nyújt Megrendelői (a továbbiakban: Megrendelő) számára az alábbi Üzletszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) mellett.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik.

Jelen Szabályzat hatálya a Szolgáltató weblapján (www.agroster.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.agroster.hu és letölthető.

A Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: AGROSTER Besugárzó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A szolgáltató székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 5.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: agroster@agroster.hu

Cégjegyzékszáma: 01-10-042059

Adószáma: 10797101-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma:06-1-262-2621

A Szolgáltató - meghatározott technológiai célok elérése érdekében, szolgáltatásként a legkülönfélébb termékek kezelését végzi ionizáló energiával. A Szolgáltató a kezelési szolgáltatással kapcsolatos üzletszabályait a következő rendelkezésekben foglalja össze:


  1. Alapvető rendelkezések

    1. A jelen Szabályzat 2019. 07 hó 01 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 nappal a weboldalon közzéteszi. A Megrendelők a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

    2. A Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

    3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.


  1. Az ajánlatkérés és a megrendelés

    1. A megrendelés során a megrendelő minden esetben köteles rögzíteni a következőket:

    1. Megrendelő a megrendelést írásban, vagy elektronikus levél (e-mail) útján küldi meg Szolgáltató részére.

Rendelés fogadásának módja, helye:

Agroster Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5.

Egyéb elérhetőség (rendelés fogadására nem alkalmas)

A megrendelésnél egyértelműen közölni kell:

    1. Amennyiben a megrendelésre adott szolgáltatói árajánlatot a Megrendelő írásban (email, vagy postai levél útján) elfogadja, a szerződés a Felek között létrejön, és a megrendelés adatai alapján megrendelő az árut fajta és minőség szerint a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett időpontban szolgáltató székhelyére köteles leszállítani, s szolgáltató részére átadni. Amennyiben a Megrendelő az ajánlatkérés során a megrendelni kívánt szolgáltatásokhoz szükséges adatokat, információkat tévesen vagy hiányosan adja meg, ennek valamennyi költsége és következménye a Megrendelőt terheli, erre az esetre a Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás, illetve a teljesítési határidő módosításának jogát.

    2. Szerződő felek közösen megállapodhatnak a megrendelések és szállítások időbeli ütemezésben, a szállítandó áruk fajtánkénti megbontásban rögzített mennyiségében.

    3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató határidőben teljesít, amennyiben a teljesítés a megrendelés visszaigazolásban megadott határidőn belül megtörténik.


  1. A kezelési sugárdózis meghatározása a megrendelés során:

    1. Amennyiben a kért kezelési sugárdózist megrendelő nem ismeri, akkor szolgáltató általi meghatározásának igénylése, s az elvárt minőségi paraméterek pontos meghatározása szükséges, külön, jelen szerződésben rögzített díj alapján (dozimetriai díj).

    2. Szolgáltató a kezelési dózis meghatározásához és az ártalmatlansági vizsgálatokhoz szükséges mintakezeléseket egy mintára ingyenesen elvégzi. Egy mintának számít az a termék mennyiség, amely a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, de általában nem több mint 2 kg.

A tudományos, vagy egyéb kísérletekhez, és a validáláshoz szükséges kezelések nem tekintendők a fenti értelemben vett mintakezelésnek.

    1. Az ionizáló energiával történő kezeléshez a kezelési dózist (minimum szükséges dózis, maximum adható dózis) minden esetben a megrendelő határozza meg és a Szolgáltatóval azt írásban közli. A kezelési dózis megadása történhet szerződésben, a terméket kísérő szállítólevélen, megrendelésben vagy az erre a célra a Szolgáltatónál rendszeresített igénylőlapon.

    2. A kezelési dózis, meghatározásához, illetve a kezelés hatására a termékben végbemenő változások megismeréséhez a Szolgáltató a megrendelőnek segítséget nyújt:


  1. Validálási eljárás

    1. A sterilizálás teljes validálási eljárásában (pl. orvostechnikai eszközök) –ami nem tekinthető azonosnak a mintakezeléssel –Szolgáltató szerződés alapján működik közre.

    2. A validálási eljárás során a megrendelő felelőssége: a./ Az alkalmazandó sterilizáló dózis megállapítása, illetve igazolása a szabvány szerinti eljárás szerint, b./ A termék és csomagolóanyaga tekintetében a besugárzás során adódó maximális dózis ártalmatlanságának igazolása és értékének meghatározása c./ A termék végleges, a validálás után már nem változtatható méretű és belső elrendezésű gyűjtőcsomagolásán belüli dóziseloszlás kiméréséhez a megfelelő számú gyűjtőcsomag biztosítása.

A validálási eljárás során Szolgáltató elvégzi a sterilizáló dózis meghatározásához, az ártalmatlansági vizsgálatokhoz és a dóziseloszlás megállapításához szükséges besugárzási és dozimetriai feladatokat. Az eredményekről jelentést készít, amit a termék-megfelelőség igazolásához szükséges minden dokumentációval (üzemleírás, a homogén energiaszolgáltatást bizonyító dózistérképek) a megrendelő részére átad.

    1. A besugárzás előtti és utáni vizsgálatokat (mikrobiológiai-, ártalmatlansági-) minden esetben a megrendelő végzi/végezteti.

    2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató segítségével megállapított dózis is érvényét veszítheti, ha a gyártási és tárolási körülmények (technológia, alkalmazott alapanyagok, csomagoló anyagok, beszállítók, stb.) megváltoznak. Ilyen esetben a dózis hatásosságáról és az ártalmatlanságról ismételten meg kell győződni.

    3. Az adott kezelési dózis eredményessége csak a mikrobiológiai alapszennyezettség állandósága, rendszeres ellenőrzése, a folyamat hatékonyságának időnkénti ellenőrzése, valamint a csomagolás és a csomagoláson belüli termékelrendezés (sűrűség) állandóságának fenntartása mellett biztosítható.


  1. A Szolgáltatás teljesítésének módja

1. Megrendelő minden esetben köteles a kezelendő termékek utófertőzését megakadályozó csomagolásról gondoskodni. Amennyiben a csomagolás nem megfelelő a szolgáltató megtagadhatja a besugárzást, vagy ellenszolgáltatás fejében átcsomagolhatja az árút a megrendelővel való egyeztetés után.

2. A kezelt termék tulajdonságairól szolgáltatónak csak a megrendelő közlése alapján van ismerete, továbbá a csomagok felbontatlan állapotban kerülnek kezelésre, így amennyiben ezekről a Megrendelő téves, hiányos vagy hibás tájékoztatást ad a Szolgáltatónak, a Szolgáltató az ebből eredő hibákért nem vállal felelősséget (pl. nem megfelelő technológiai eredményért, a termék károsodásáért).

3. A Szolgáltató szolgáltatásában a megrendelő által meghatározott kezelési dózist biztosítja. A validált terméket a további kezelések során csak a validálási jegyzőkönyvben megadott paraméterekkel kezeli, és minden tétel esetében dozimetriai mérésekkel biztosítja a folyamatellenőrzést.

4. A dózis mértékegysége a Gray [Gy], illetve a gyakorlatban szokásos egység ennek az ezerszerese, a kilogray [kGy]. A dózis mértéke mellett a jellege is meghatározó, ezért a jellegét is meg kell adni.

Az ionizáló energia a terméken áthaladva elnyelődik, az egységcsomagok belseje felé haladva egyre kevesebb lesz. A termék egyes pontjaiban elnyelődő energia mennyisége (dózisa) függ a termék sűrűségétől, a rétegvastagságtól, a csomagolás módjától és a kezelési technológiától (vagyis attól, hogy az egységcsomag a szállítópálya függesztékében, vagy álló besugárzás esetén térben hol helyezkedik el). Az előbbiekből adódó dózisviszonyok miatt szükséges a kezelési dózis un. jellegének megadása, ami lehet minimum, maximum, vagy átlag.

A minimum dózisú kezelés azt jelenti, hogy a szállítópálya függesztékeiben, illetve álló besugárzás esetén a termék minden pontja legalább az adott dózist megkapja, de a legtöbb helyen (különösen a csomag felületén) ennél többet, esetleg lényegesen többet (ez lehet 1,2 - 2,5-szörös is) kap.

A maximum dózisú kezelés a minimum fordítottja, vagyis a termékben mérhető legnagyobb értékű dózis lesz a nevezett érték, míg a függesztékben elhelyezett termék összes többi pontja ennél kisebb mértékű dózist kap.

Ha a dózis jellege átlag dózis, akkor a függesztékben mért legnagyobb és legkisebb dózisértékből számított átlagérték a kezelési dózis.

5. A termékben elnyelődő dózis nagyságát Szolgáltató minden termelési tétel esetében a termékre helyezett doziméterek segítségével ellenőrzi, a mérési eredményeket rögzíti, és a kezelési paraméterekkel együtt legalább öt évig tárolja. A mért dózisértékek a kért névleges kezelési dózis körül szórnak. A mérésről Dozimetriai jegyzőkönyv készül. A mérési módszert és az eredmények elfogadási feltételeit a Szolgáltató a minőségbiztosítási rendszerében határozza meg.

6. A termék a társasághoz történő beszállításkor azonosító számot kap, majd a sugárkezelés indulásakor egy egyedi kezelési tételszámot, ami minden kiadott dokumentumon (Üzemi jelentés, Igazolólap, Dozimetriai jegyzőkönyv) szerepel. Az Igazolólap, a vevő kérésére, ha azt a beszállítási dokumentumokon közli, a gyártási tételszámot is tartalmazza. Az Igazolólap és a Dozimetriai jegyzőkönyv együttesen tartalmaz minden paramétert, ami alapján a termék nyomonkövethető. Ezenkívül minden sugárkezelt egységcsomagra egy címke kerül, ami tartalmazza az azonosító számot, az egyedi tételszámot, a kezelési dózist, a kezelés dátumát és a kezelést végző társaság nevét.


  1. Az átadás- átvétel szabályai, hibás teljesítés:

    1. Az áru átadására a szolgáltató jogosult. Az áru átvételére a megrendelő vagy képviselője kötelezett.

    2. Az áru átadása- átvétele az árukísérő okmányokkal együttesen, a teljesítés helyén történik azok aláírásával.

    3. Az áru átadásakor a megrendelő, vagy meghatalmazottja a szolgáltató jelenlétében köteles megvizsgálni az árut annak mennyiségi és minőségi átvétele érdekében. A megrendelő a mennyiségi átvételt a szállítólevél, vagy a számla szolgáltatónál maradó példányának aláírásával és lebélyegzésével igazolja.

    4. Mennyiségi kifogással kizárólag az átvétellel egyidejűleg jogosult a Megrendelő élni, melyről a megrendelő és a szolgáltató képviselője együttesen kötelesek felvenni jegyzőkönyvet.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

    1. Amennyiben az átvétellel egyidejűleg nem merül fel mennyiségi kifogás, s nem kerül sor mennyiségi hibát tartalmazó jegyzőkönyv felvételre, mennyiségi hiány miatt a megrendelő a későbbiek során nem támaszthat igényt szolgáltatóval szemben. Szolgáltató a mennyiségi kifogást 24 órán belül köteles kivizsgálni.

    2. A megrendelő minőségi szavatossági igényt a szolgáltatóval szemben nem támaszthat abban az esetben, ha az áru hibája a megrendelő érdekkörébe tartozó okból keletkezett (pl. szállítás során), illetve amennyiben a minőségi kifogás megtételével annak észlelését követően indokolatlanul késedelmeskedik . A minőségi szavatossági kifogást a megrendelő az észleléstől számított 24 órán belül – de legkésőbb az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül – írásban köteles bejelenteni szolgáltatónak, és köteles biztosítani, hogy szolgáltató a hibás árut megvizsgálhassa. Minőségi kifogás esetén a megrendelő kötelezettsége az árunak a Szolgáltató székhelyére történő szállítása, annak kivizsgálása érdekében.

    3. A minőségi kifogásról a Felek kötelesek közös jegyzőkönyvet felvenni, amelyben az észlelt minőségi hibán túl fel kell tüntetni a szállítólevél számát és a készítmény szállítólevelén szereplő adatait is.

    4. A minőségi kifogást a Szolgáltató az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni.

    5. Amennyiben szolgáltató a minőségi kifogást nem fogadja el és a kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik közös mintavételre, szolgáltató a kifogásolt szállítmányból mintát vesz és azt az illetékes ellenőrző szervnek felülvizsgálat céljából megküldi.

    6. A vizsgálat költségét a megrendelő előlegezi és abban az esetben, ha a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy az áru kezelése a megrendelt és visszaigazolt dózissal, az üzletszabályzatban leírtaknak megfelelően történt, a megrendelő is viseli.

    7. Megalapozott minőségi kifogás esetén felek Szolgáltató és Megrendelő megegyezése szerint járnak el.

    8. A termékek a Szolgáltató telephelyére és onnan történő elszállítása a megrendelő feladata, melynek költsége a megrendelőt terheli. Postai úton vagy futárral történő szállítás esetén a küldemény kézbesítésével járó kockázatot és költséget a Megrendelő viseli.

    9. A telephelyen belül a terméknek a szállítójárműről a helyi szállítóeszközre történő át, illetve visszarakodását raklapos áruszállítás esetén a Szolgáltató, minden más esetben a megrendelő végzi el.

    10. A megrendelő gondoskodik arról, hogy a kezelésre átadott terméket kísérő dokumentumok, úgymint a szállítólevél, igénylőlap, megrendelő, tartalmazza a címzettet, a termék megnevezését, mennyiségét, esetenként az egységcsomagok számát, valamint a kezelési dózist (abban az esetben is, ha az előre egyeztetve volt). A dokumentumokat a megrendelő által feljogosított személy kell, hogy aláírja. Az aláíró ebbéli jogosultságát a Szolgáltató nem vizsgálja.

  1. Árazás, fizetés

    1. Szolgáltató az esetenkénti minimális rendelés mértékét 5.000 Ft nettó árban határozza meg.

    2. A meghatározott minimális rendelés alatti megrendelés teljesítését a Szolgáltató jogosult visszautasítani, vagy a minimális díjon teljesíteni.

    3. Megrendelő az igénybe vett szolgáltatásért díjat köteles fizetni. A fizetendő díj mértéke függ a kezelendő termék mennyiségétől, a kezelési dózistól, valamint a szállítópálya függesztékeibe helyezhető mennyiségtől (függeszték terhelés - ami közvetve függvénye a csomagolás módjának és a termék sűrűségének) és a teljesítéskor érvényes árlista alapján kerül meghatározásra.

    4. A megrendeléshez kapcsolódó egyéb díjakról és kedvezményekről felek a szállítási szerződésben rendelkeznek. Külön, írásban megkötött szállítási szerződés hiányában a besugárzási szolgáltatás csak és kizárólag a jelen üzletszabályzatban, valamint a Szolgáltató által küldött megrendelés visszaigazolásban rögzített feladatok elvégzését foglalja magában, a Szolgáltató www.agroster.hu címen elérhető honlapján elérhető mindenkor érvényes árlistán szereplő díjakkal kalkulálva.

    5. Szolgáltató a kezelési dózis meghatározásához és az ártalmatlansági vizsgálatokhoz szükséges mintakezeléseket ingyenesen elvégzi. Egy mintának számít az a termék mennyiség, amely a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, de általában nem több mint 2 kg.

    6. A tudományos, vagy egyéb kísérletekhez, és a validáláshoz szükséges kezelések nem tekintendők a fenti értelemben vett mintakezelésnek, ezért nem ingyenesek.

    7. Vállalkozási keretszerződés megkötése esetén a Szolgáltató a megrendelő termékeinek kezelését előnyben részesíti az alkalmi megrendelők termékeivel szemben, egyedi fizetési feltételeket biztosíthat és megfelelő mennyiség esetén árkedvezményeket adhat.

    8. A teljesítés időpontjának a kezelt termék megrendelő által elismert átvételének napja számít. A teljesítésről a Szolgáltató szállítólevelet állít ki, melyet a megrendelő meghatalmazottja az átvételkor köteles aláírásával igazolni. Szolgáltató a szállítólevél és a termék átvevőjét a megrendelő meghatalmazottjának tekinti és ennek jogszerűségét nem vizsgálja.

    9. A megrendelő az árlista rá vonatkozó részéről a Szolgáltató Termelési Osztályán kap tájékoztatást. A fizetési határidő a felek eltérő megállapodása hiányában a számla kiállításától számított 8 banki nap.

    10. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató nem vállalja újabb megrendelés teljesítését, amíg a Megrendelő nem egyenlíti ki a számlát, illetve felfüggeszti addig a folyamatban lévő szolgáltatásait; az ütemezés szerinti áru arányos részének kiadását a megrendelő teljesítéséig, vagy megfelelő pénzügyi fedezet biztosításáig megtagadhatja, illetve azonnali hatállyal fel-mondhatja a szerződést, amennyiben a biztosíték nyújtására megfelelő határidőt szabott és az eredménytelenül telt el.

    1. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő évi 15 %-os mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni.

  1. Megrendeléstől való elállás

    1. Amennyiben a Megrendelő egy már írásban visszaigazolt és elfogadott megrendeléstől eláll és a Szolgáltató még nem kezdte el a munkát, a Megrendelő köteles a megrendelt munka nettó összegének …%-át meghiúsulási kötbérként megfizetni. Ha a Megrendelő a minimálisan rendelhető mennyiséget rendelte meg és még a munka megkezdése előtt eláll, a Megrendelő köteles megfizetni a minimális vállalási díjat.

    2. Amennyiben a Megrendelő a folyamatban lévő munka befejezése előtt felmondja a szerződést, köteles megtéríteni a Szolgáltatónak az addig elvégzett munka díját, illetve a felmondással igazolhatóan okozott kárt.

    3. IX. TitoktartásA Szolgáltató és Megrendelő kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint minden olyan adatot, információt, tényt, amely harmadik, illetéktelen személy tudomásra jutása a felek vagy a harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti, megőrizni és tartózkodni minden olyan magatartástól, mely a másik vagy harmadik fél hírnevét rontja vagy ronthatja, illetve amely gazdasági érdek sérelmét okozhat.

    4. A Szolgáltató és Megrendelő kijelenti, hogy a hozzájuk kötődő üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetükön belül megteszik, azért ők felelnek.

    5. A Szolgáltató és Megrendelő az itt meghatározott titoktartási kötelezettségüknek a szerződés megszűnését követően is kötelesek eleget tenni.

IX. Záró rendelkezések

    1. Jelen üzletszabályzat aláírása napjától lép életbe.

    2. Megrendelés leadásával Megrendelő feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozatát adja arra vonatkozóan, hogy az üzletszabályzatban foglalt rendelkezéseket megismerte, megértette és elfogadta.

    3. A szolgáltatás során a Szolgáltató betartja a termékek ionizáló energiával történő kezelésére vonatkozó előírásokat (Élelmiszertörvény, Élelmiszerkönyv, MSZ EN ISO 11137-1, -2, -3, MSZ EN 556-1 szabványok). Az előírásokra és ezek betartására a megrendelő figyelmét is felhívja.

    4. Jelen Üzletszabályzat egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a dokumentum többi pontját.

Budapest, 2019.07.01 AGROSTER Besugárzó ZRt.

Az Agroster ZRt. megrendelőjeként elfogadjuk az üzletszabályzatot:
(megrendelő neve, címe, jogosult aláírása)

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MINTA


mely létrejött egyrészről: az Agroster Besugárzó ZRt.

székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 5.

- továbbiakban szolgáltató

adóigazgatási szám: 10797101-2-42

bankszámlaszám: 10402283-22803351-00000000

telefon: 06-1-262-2621

fax: 06-1-262-1922

postacím: 1475 Budapest Pf.38.

Cégjegyzékszám: 01-10-042059


másrészről:

Név: ……………………………………………………………..

Cím: ……………………………………………………………..

Adóigazgatási szám: ……………………………………………………………..

Bankszámlaszámok: ……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………..

Fax: ……………………………………………………………..

Számlafogadás címe: ……………………………………………………………..

Szállítási cím: ……………………………………………………………..

Tulajdonos neve: ……………………………………………………………..

Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………..mint megrendelő – továbbiakban: megrendelő – között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:


 1. A szerződés tárgya

    1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére álló műszaki és technológiai ismerettel, a megrendelő által átadott, a szerződés mellékletében feltüntetett termékeket, a megrendelő által leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelése alapján a megrendelő által megjelölt árukat a megrendelésben rögzített későbbi időpontban, a mindenkori előírásoknak, megrendelő igényeinek és a szakmai követelményeknek megfelelően ionizációs sugárzással kezeli, a megrendelt mennyiségben és minőségben a megrendelőnek határidőben átadja a mindenkor hatályos szolgáltatási árain.

    1. Szolgáltató által a kezeléshez használt sugárforrás Co-60.

    1. Szolgáltató árát a honlapon elérhető mindenkori díjtétel táblázata alapján képzi, a következők figyelembe vételével:


A díjtétel táblázat alapján nem beazonosítható igény esetén Szolgáltató egyedi ajánlatot készít.

A szolgáltató a megrendelésre vonatkozó árajánlatát írásban küldi meg a megrendelőnek.

Az árak nettó értékek, Áfá-t nem tartalmazzák.

    1. Megrendelő kötelezettséget vállal az általa átadott termékek besugárzás utáni átvételére és a szolgáltatási díj határidőben történő maradéktalan megfizetésére.

    1. A megrendelő által megjelölt eredmény eléréséért szolgáltató felelősséget nem vállal, felelőssége csak a kezelési dózis nagyságára és milyenségének biztosítására és a tételszámonkénti azonosíthatóságra és dokumentálásra terjed ki.

 1. A szerződés tartalma

    1. Elkészült áru átadás-átvétele:

Szerződő felek a közösen egyeztetik a szállítás napját, a szállítandó áruk fajtáját, mennyiségét, a szállítási időpontot.

Megrendelő köteles az áru átvételéről gondoskodni a szolgáltató által megjelölt szállítási időintervallumban.

Megrendelő az árut személyesen vagy meghatalmazottja útján is átveheti, az áru mennyiségi és minőségi átvételének helye a szolgáltató székhelye. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Megrendelő meghatalmazottjának képviseleti jogosultságát, amennyiben jogosulatlan személy veszi át az árut, ezért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség. Megrendelő az áru átvételét saját, vagy megbízottja által történő aláírással és pecséttel igazolja. Amennyiben a Megrendelő vagy meghatalmazottja a Szolgáltató által megjelölt intervallumban nem veszi át az árut, a Szolgáltató a tárolásért naponta a kezelési díj 5%-át, de minimum 1.000,- Ft díjat jogosult felszámítani, azonban nem vállal felelősséget sem az áru őrzéséért, sem a tárolás során az áruban bekövetkezett hibákért vagy hiányosságokért.

Megrendelő a szállítással futárt is megbízhat, erről Szolgáltatót írásban tájékoztatja. Szolgáltató e tájékoztatás értelmében a futárt Megrendelő meghatalmazottjának tekinti.

A futár megrendelését Megrendelő intézi és költségét is ő viseli.

Szolgáltató tűz- és robbanásveszélyes anyagokat nem fogad el kezelésre.

    1. A teljesítés helye:

A szolgáltató teljesítési helye a szolgáltató székhelye.

    1. A megrendelő minőségi szavatossági igényt a szolgáltatóval szemben nem támaszthat abban az esetben, ha az áru hibája a megrendelő érdekkörébe tartozó okból keletkezett (pl. szállítás során), illetve amennyiben a minőségi kifogás megtételével annak észlelését követően indokolatlanul késedelmeskedik . A minőségi szavatossági kifogást a megrendelő az észleléstől számított 24 órán belül – de legkésőbb az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül – írásban köteles bejelenteni szolgáltatónak, és köteles biztosítani, hogy szolgáltató a hibás árut megvizsgálhassa. Minőségi kifogás esetén a megrendelő kötelezettsége az árunak a Szolgáltató székhelyére történő szállítása, annak kivizsgálása érdekében.

A minőségi kifogásról a Felek kötelesek közös jegyzőkönyvet felvenni, amelyben az észlelt minőségi hibán túl fel kell tüntetni a szállítólevél számát és a készítmény szállítólevelén szereplő adatait is.

A minőségi kifogást a Szolgáltató az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül köteles kivizsgálni.

Amennyiben szolgáltató a minőségi kifogást nem fogadja el és a kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül nem jelentkezik közös mintavételre, szolgáltató a kifogásolt szállítmányból mintát vesz és azt az illetékes ellenőrző szervnek felülvizsgálat céljából megküldi.

A vizsgálat költségét a megrendelő előlegezi és abban az esetben, ha a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy az áru kezelése a megrendelt és visszaigazolt dózissal, az üzletszabályzatban leírtaknak megfelelően történt, a megrendelő is viseli.

Megalapozott minőségi kifogás esetén felek Szolgáltató és Megrendelő megegyezése szerint járnak el.

    1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy raklapos szállítás esetén a szolgáltató, minden más esetben megrendelő végzi el a terméknek a szállítójárműről történő le-, illetve felrakodását. A le- és felrakodás körében a Szolgáltató jogosult utasításokat adni.

    1. Megrendelő kizárólag olyan csomagolást alkalmazhat, mely szállítás és kezelés során megóvja a terméket a sérülésektől, megakadályozza a termék utófertőzését és megóvja mások személyét, illetve vagyonát. Hiányos vagy sérült csomagolás észlelésekor a Szolgáltató haladéktalanul értesíti Megrendelőt. A csomagolás hiányából vagy hibájából eredő kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az emiatt sérült, megsemmisült árut nem köteles helyreállítani, pótolni, sem az ellenértékét megtéríteni.

    1. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés tárgya fejezetben meghatározott szolgáltatást az ott leírtaknak és az üzletszabályzatnak megfelelően nyújtja.

  1. Számlázási és fizetési feltételek

    1. A szolgáltató a megrendelő által elfogadott megrendelés visszaigazolás alapján állítja ki a számlát.

    1. A szolgáltatás számlázása nettó ár + ÁFA alapon történik.

    1. Fizetés módja: átutalással a szállító bankszámlájára, vagy készpénzzel a szállító székhelyének pénztárába.

    1. A szolgáltató kizárólag azon számlákat tekintik pénzügyileg teljesítettnek, melyek a megadott fizetési határidő utolsó napjáig jóváírásra kerülnek a szolgáltató számláján.

    1. Késedelmes fizetés esetén szolgáltató késedelmi kamat felszámítására jogosult, melynek mértékét szerződő felek éves 15%-ban határozzák meg.

    1. Fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítékai:

Amennyiben az elkészült áruk szállítása és az ellenérték kifizetése a felek megállapodása alapján több ütemben történik és a megrendelő saját esedékes szolgáltatásával időközben késedelembe esik, azaz részben vagy egészben határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a szolgáltató újabb megrendelés teljesítését nem vállalja és a PTK 6:139. § (2) bek. alapján az ütemezés szerinti áru arányos részének kiadását a megrendelő teljesítéséig, vagy megfelelő pénzügyi fedezet biztosításáig megtagadhatja, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben a biztosíték nyújtására megfelelő határidőt szabott és az eredménytelenül telt el.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen fizetési megállapodással összefüggő adataiban, pénzügyi helyzetében bekövetkezett valamennyi változásáról haladéktalanul köteles szolgáltatót írásban értesíteni. Így különösen: új bankszámla szerződés megkötése, csőd-, felszámolási eljárás kezdeményezése stb.

  1. Szolgáltatási díjak:

Szolgáltató a jelen szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képező díjtétel táblázata, vagy egyedi árképzés alapján megállapított ionizáló sugárzási kezelési díjon felül a következő szolgáltatási díjakat jogosult kiszámlázni.

Szerződéskötési díj:

A szolgáltató új partner belistázása és minősítése, potenciális kapacitásterhelési kalkuláció elvégzésének egyszeri díja 1 000 Ft + Áfa

Besugárzási érték kalkuláció díja

Meglévő partner esetében minden új terméknél köteles elvégezni a besugárzási érték kalkulációját. Ennek díja termékenként egyszeri 1 000 Ft + Áfa.

Validációs díj

Élelmiszeripari, Egészségügyi és gyógyszeripari termékek esetében szolgáltató vállalja teljes körű termékvalidáció elvégzését, melynek ára termékenként 150.000,- Ft + Áfa.

Dozimetriai díj

Minden egyes, besugárzásra átvett tételen el kell végezni a dozimetriai bevizsgálást jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ennek díjat tételenként 2 000 + Áfa.

Expressz díj

Szolgáltató az árú beérkezésétől számított három munkanapon belül vállalja a megrendelés teljesítésének megkezdését expressz díj megfizetése esetén. Ennek díja besugárzási dózis függvényében::

1-3.kGy-ig a besugárzás értékének 10%

3-10 kGy-ig a besugárzás értékének 15%

10 kGy felett a besugárzás értékének 20%

Átcsomagolási díj

Szolgáltató , sérülés miatt – megrendelővel történő előzetes egyeztetés után – a vállalhatja sérült csomag átcsomagolását, vagy jogosult a besugárzást megtagadni.

Az áru átcsomagolásának díja 1 000 Ft/doboz + Áfa.

Marketing/tájékoztatási díj

Szolgáltató a megrendelő kérésére saját honlapján (www.agroster.hu) a megrendelőről, vagy besugárzással kezelt termékeiről rövid ismertetőt helyez el. A bemutatkozó anyag elkészítéséért, megfelelő formátumban történő átadásáért, annak tartalmáért megrendelő vállal felelősséget.

A díj mértéke felhelyezett tartalmanként havonta 10.000,- Ft + Áfa.


  1. Kedvezmények, engedmények:

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy önálló döntés alapján a megrendelő által rögzített egyszeri megrendelés vagy minimális éves vásárlás mértéke függvényében számlakedvezményeket biztosít. A kedvezmények mértékét a vásárlás havi volumene és a fizetési határidő figyelembevételével a következő módon határozza meg:


Amennyiben a 7. pontban felsorolt tételek összesített egyszeri nettó szolgáltatási díja eléri a

300 000 Ft-ot, a kedvezmény mértéke 3%

500 000 Ft-ot, a kedvezmény mértéke 5%.


Amennyiben megrendelő vállalja, hogy a teljes, naptári éves megrendelővel szembeni nettó forgalma eléri a

1 500 000 Ft-t, a kedvezmény mértéke 5%

3 000 000 Ft-t, a kedvezmény mértéke 10%.

Amennyiben az időszak forgalma alapján megrendelő a vállalását nem teljesül, a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt a megrendelő a szolgáltató értesítését követő 15 munkanapon belül köteles a szolgáltatónak megtéríteni.

Várakozási kedvezmény

Amennyiben megrendelő vállalja, hogy az áru leadását követően a szolgáltató saját üzletmenete szerint, de legfeljebb 20 munkanapon belül teljesíti a megrendelést, s a teljesítésről szóló értesítést követően 2 munkanapon belül az árut átveszi és elszállítja, a szolgáltató a besugárzási díjból 3% számlakedvezményt biztosít.


Növekedési kedvezmény

Szállító növekedési kedvezményt biztosít azon partnerei részére, akik legalább 24 hónapja szerződött partnerei, s vállalják, hogy a naptári éves forgalmuk az előző naptári év forgalmát legalább 10%-kal meghaladja.

A növekedési kedvezmény mértéke 5%, mely a naptári év végén, egy összegben, pénzügyi értesítő alapján kerül kifizetésre.

Termékpaletta kedvezmény

Szolgáltató a 3. és minden további termék esetében nem számít fel besugárzási érték kalkulációs díjat.


Egyedi kereskedelmi kedvezmények

Szolgáltató egyedi mérlegelés alapján a IV. pontban megjelölt díjtételekből százalékos kedvezményt nyújt, a következők szerint:


Szerződéskötési díj esetén ………..%

Besugárzási érték kalkuláció díja ………..%

Validációs díj ………..%

Dozimetriai díj ………..%

Expressz díj ………..%

Átcsomagolási díj ………..%

Marketing/tájékoztatási díj ………..%


A kedvezmények összesített átlagos mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot.

  1. A felelősség szabályai

    1. Szolgáltatót szavatossági felelősség terheli, hogy az általa végzett szolgáltatás megfelel a mindenkori szabvány előírásoknak és a szerződésben foglalt minőségi és mennyiségi előírásoknak. Szolgáltató szavatolja, hogy érvényes és hatályos, a szolgáltatást teljesítéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, és a szerződés hatálya alatt rendelkezni is fog.

    1. Megrendelőt a szerződésszerű teljesítéséért a PTK- ban foglalt felelősség terheli.

  1. A szerződés időbeli hatálya.

    1. Jelen szerződést szerződő felek határozatlan időre hozzák létre azzal, hogy mindkét felet 30 napos rendes felmondási idő illeti meg.

    1. Rendkívüli felmondás illeti meg mindkét felet a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. Szolgáltató jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani:

  1. Egyéb rendelkezések

    1. Megrendelő köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggő bármely adatának változását az szolgáltató részére 8 napon belül írásban közölni. Az adatváltozás közlésének elmulasztásából származó kárt a megrendelő viseli.

    1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi szolgáltató „Üzletszabályzata” és „Díjtétel táblázata”. Megrendelő aláírásával elismeri, hogy ezeket a szolgáltató honlapján elérte, a benne foglaltakat megismerte, rendelkezéseit elfogadja.

    1. Jelen szerződés mellékletét képező megállapodások illetve egyéb felek között létrejövő szerződés bármelyikének megszegése jelen szerződésben foglaltak megszegését is jelenti, mely alapján szolgáltató jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

    1. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi és egyéb felhatalmazásokkal, mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen szereznek jogokat s vállalnak kötelezettségeket.

    1. A szerződő felek egyező akarattal jelentik ki, hogy jelen szerződés aláírását megelőzően a szállítási szerződéssel összefüggésben keletkezett szerződések, megállapodások hatályukat vesztik.

    1. Szolgáltató a „Díjtétel táblázat” egyoldalú változtatási jogát fenntartja, melyhez megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul.

    1. Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést szerződő felek - annak elolvasását és közös értelmezését követően - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

………………………………., 20... év ………………….hó …… nap……………………………………… ……………………………………

szolgáltató cégszerű aláírása megrendelő cégszerű aláírása

és bélyegzőlenyomata és bélyegzőlenyomata
Vissza a lap tetejére